Mitsuo Hataya Sensei 
and

Bob Elder Sensei
2018 East Coast Tai Kai

Melbourne, Florida